آمار کلی

کد ملی: 620942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی مهندسی آسیا گستر بازرس علی البدل خارج شده 1396/03/25 تا 1397/03/23