آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
در طراحی و اجرای پروژه های صنعتی پرتو نوردکن مدیرعامل فعال 1384/02/01 تا کنون