آمار کلی

کد ملی: 229871XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری فارس عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/23 تا کنون
نمایشگاههای بین المللی فارس بازرس علی البدل فعال 1398/04/30 تا کنون
ایران خودرو فارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/10 تا 1396/04/20