آمار کلی

کد ملی: 263097XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توزیعی بازار چوبر تالش رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/25 تا کنون
خیریه انفاق مهر چوبر عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/20 تا کنون