آمار کلی

کد ملی: 079617XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیبا ساز اطلس زمرد رئیس هیئت مدیره فعال 1389/11/30 تا کنون