آمار کلی

کد ملی: 263113XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پژوهشگران پویای آستارا رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/08/23 تا کنون
پژوهندگان مهر آستارا رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/08/21 تا کنون