آمار کلی

کد ملی: 001115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا تجارت اتحاد البرز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/20 تا کنون