آمار کلی

کد ملی: 182984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور داد آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/10 تا کنون