آمار کلی

کد ملی: 006378XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا بازرس اصلی فعال 1397/09/21 تا کنون
راد وین تجارت سپهر بازرس اصلی فعال 1391/03/21 تا کنون
آرتین ارقام حساب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/07/01 تا کنون