آمار کلی

کد ملی: 334137XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر آذر ماشین بازرس اصلی خارج شده 1393/02/07 تا 1396/03/09