آمار کلی

کد ملی: 255970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه حامدیه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/29 تا 1396/09/29