آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه مسکن افشار کم درآمد شهر ایلام عضو هیئت مدیره فعال 1387/04/18 تا کنون