آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری استان تهران بازرس علی البدل خارج شده 1386/10/15 تا 1393/02/28