آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه فرهنگی صاحب الزمان عج در توجان بازرس اصلی فعال 1392/09/09 تا کنون