آمار کلی

کد ملی: 094167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوران مدیریت و کامپیوتر خراسان مدیرعامل فعال 1398/11/01 تا کنون