آمار کلی

کد ملی: 418967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ملکه هنر سلسله عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/10 تا کنون