آمار کلی

کد ملی: 551976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی آجرفاطمیه اشکذر عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/23 تا 1397/03/29