آمار کلی

کد ملی: 335983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جوان سپیدار صنعت اسپانه عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/11 تا 1396/11/01
معماران سه و سی پل پارسی مدیرعامل فعال 1393/09/05 تا کنون