آمار کلی

کد ملی: 419005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمرانی سبز گستر نظم رومشگان بازرس اصلی فعال 1388/06/12 تا کنون