آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیر انتفاعی شهرک مرجان یک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1384/06/16 تا 1386/04/18