آمار کلی

کد ملی: 401140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاج کاران عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/23 تا کنون