آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی مدیرعامل خارج شده 1393/02/01 تا 1393/11/23