آمار کلی

کد ملی: 065187XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنیای بازرگانی بین الملل آیریا جم آریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/17 تا کنون