آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور عمران عمارت پرشین عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/29 تا 1398/09/30