آمار کلی

کد ملی: 053047XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین سیویل اراک عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/20 تا کنون