آمار کلی

کد ملی: 313075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پمپ بنزین قدس کرمان ثبت 2785 شناسنامهملی 10630104264 بازرس علی البدل فعال 1389/09/16 تا کنون