آمار کلی

کد ملی: 249031XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل حامد بار داراب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/08 تا کنون