آمار کلی

کد ملی: 306016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرازان توسعه جنوب سمنگان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/20 تا کنون