آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزشی بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان رشت منشی هییت مدیره فعال 1387/06/20 تا کنون