آمار کلی

کد ملی: 007258XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردازش طرح و رای نو ویژن رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/07 تا کنون
سیران مهر و ماه مدیرعامل خارج شده 1393/08/26 تا 1394/07/11