آمار کلی

کد ملی: 532960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مهران بار بوشکان بازرس اصلی فعال 1396/11/01 تا کنون