آمار کلی

کد ملی: 093416XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صاحب اعتماد طب سینا بازرس علی البدل فعال 1396/12/06 تا کنون