آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره دانش گستران شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1383/10/26 تا کنون