آمار کلی

کد ملی: 003980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای ارمان سبزسعادت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/27 تا کنون
خدمات بیمه ای آرمان سبز سعادت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/19 تا کنون