آمار کلی

کد ملی: 212169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فریاب بنا ایستا عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/21 تا کنون
مهندسی ساختمانی فریاب جنوب عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/31 تا 1396/06/11