آمار کلی

کد ملی: 146523XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا ساباتا سازه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/02/08 تا 1392/10/03