آمار کلی

کد ملی: 045123XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مشاور سازند پرسپولیس آشیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/01 تا 1391/03/20