آمار کلی

کد ملی: 001563XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین پلاستیک کامیاب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/05 تا 1397/06/06
آرین پلاست نامدار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون