آمار کلی

کد ملی: 004977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و بسته بندی خشکبار آرات عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/26 تا کنون