آمار کلی

کد ملی: 007292XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سید عبدالحسین ثابت و شرکا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/16 تا کنون
فراسن صنعت آرمان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/12/20 تا 1395/06/15
گروه صنعتی فراسن ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/04 تا کنون