آمار کلی

کد ملی: 006857XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بهداشتی درمانی پیشگامان سلامت گستر عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/12 تا کنون