آمار کلی

کد ملی: 383000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طنین آسانسور غرب بازرس اصلی فعال 1398/07/15 تا کنون
فرید تلاش گر کامیاران رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/06 تا کنون