آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزشی و پشتیبانی فرهنگ اعتماد سه هزار و یکصد و بیست و چهار زاهدان رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/10 تا کنون