آمار کلی

کد ملی: 416010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسمان فراز پارسیان آژند عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/26 تا کنون