آمار کلی

کد ملی: 348928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه صالحین بستک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/26 تا کنون
گرنگ رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/11 تا کنون