آمار کلی

کد ملی: 032075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیزیک سازان ورزش لطیفی بازرس اصلی فعال 1396/01/30 تا کنون