آمار کلی

کد ملی: 093426XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سونش ذوب شرق بازرس علی البدل فعال 1395/05/25 تا کنون