آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مهندسی کشاورزی ارم سبز کویر بازرس اصلی فعال 1386/07/26 تا کنون