آمار کلی

کد ملی: 128285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باغ شهر پردیسان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/02 تا کنون
مهندسین مشاور باغ شهر پریسان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/11 تا کنون
سیمین پوشش سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/08 تا کنون