آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع فرآورده های گوشتی مهان رئیس هیئت مدیره فعال 1384/12/23 تا کنون